Giáo trình Lôgíc học đại cương - TS. Nguyễn Thúy Vân, Nguyễn Anh Tuấn

Giáo trình Lôgíc học đại cương gồm 6 chương: Nhập môn lôgíc học, khái niệm, phán đoán, quy luật lôgíc, chứng minh, giả thuyết. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.