Ebook Bê tông cốt sợi thép: Phần 2

Kế tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Bê tông cốt sợi thép" tiếp tục nội dung bê tông cốt sợi thép với nghiên cứu thực nghiệm và cơ sở tính toán kết cấu. Trên cơ sở nghiên cứu, cuốn sách rút ra một số kinh nghiệm hữu ích cho bạn đọc. Mời bạn đọc tìm hiểu thêm chi tiết nội dung tài liệu.